Where to Find Us

Island of Santa Maria, AzoresEstrada das Laranjeiras, Lisbon
Contact us at

Chiara Manfletti – President
chiara.manfletti@ptspace.pt

Luís Santos – Vice President
luis.santos@ptspace.pt

Secretariat
secretariado@ptspace.pt